Hi!

Γειά σας, είμαι η Νικολέτα είμαι από την Ελλάδα και χαίρομαι πολύ που είμαι στην ομάδα σας.

Add your thoughts
2 years ago
0

Nü discuſun!

Helo pëpl! ðis iz mï fonetic transcripſun uv Iŋgliſ. Ï wundr ha̋ȕ ëzë ðis iz tü undrstand. Uv kǒrs, bëkuz it iz fonetic, it ríflekts mï aksent, wic iz ðuh Genurul Aměrican Aksent. Menë wurdz lúk nërlë ðuh säm, ǒr at lëst undrstandubl. Okä, hër ár ðuh rülz:

Rëmembr ðat ðuh Iŋgliſ wurdz ǎr prona̋ȕnsd in an Aměrican aksent.

Aa = cAt
Áá = sAw (iz yüzd fǒr menï Iŋgliſ "O" sa̋ȕndz)
Ää = mAke
a̋ȕ = cOW
Bb = Bake
Cc = CHat
Dd = Dog
Ðð = THe
Ee = sEnd
Ëë = sEE
Ff = Far
Gg = Grow
Ǧǧ = Jar
Hh = Hand
Ii = sIck
Íí = bIke
Ïï = mY
Kk = Cat
Ll = Lake
Mm = Mat
Nn = Now
Ŋŋ = siNG
Oo = sO
Pp = Park
Rr = Rat
Ss = Saw
ß = meaSure
ſ = SHine
Tt = Tell
Þþ = THik
Uu = sUn
Úú = lOOk
Üü = sOOn
Vv = Vase
Ww = Water
Yy = Yell
Zz = Zebra
ǎr ↓
ěr ↓
ǐr ↓
ǒr ↓
ǔr = Iŋgliſ R-Kulrd Va̋ȕulz.

Ha̋ȕ menë pëpl lík ðis? It stil duznt kuvr evrë posibl va̋ȕul sa̋ȕnd, bëkuz ðěr ǎr tü menï. Dü yü ðiŋk it iz ëzë? Ha̋ȕ wud yü dü it fǒr uðr aksents? Wud yü yüz "X" fǒr ðuh Scátiſ pronunsëäſun uv "Loch?" In ä Britiſ aksent, Ï sa̋ȕnd ráðu dapuh. Elo, guvnu! Táp o ðuh mornin! Sárë fǒr ðuh sterëotíps.

Ï ges ðis iz mǒr uv ä rítiŋ sistem ðan a längwiǧ, but Ï hop ðat it iz fïn fǒr ðis grüp! At lëst Ï didnt yüz ÏPÄ tü dü ál ðis.

Add your thoughts
2 years ago
0

Salvete!

Anglica lingua mea est. Cano latine cantus gregoriani. MuseScore est optimum. Musicam ex libris veteribus transcribeo ut eos facilius legam. :D

Add your thoughts
4 years ago
1

Sign Language

General Discussion about Signed Languages
(Yes, I know this really doesn't go with the rules of this group, so delete it if you want.)
Start-off Question: Do you, or anyone you know use SEE (Signed Exact English)?

Add your thoughts
5 years ago
4

TnVtYmVyIGJhc2VkIGNvbW11bmljYXRpb24gZAM=

54 68 69 73 20 69 73 20 74 68 65 20 70 6c 61 63 65 20 66 6f 72 20 61 6c 6c 20 65 78 74 72 61 2d 6c 61 74 69 6e 20 61 6e 64 20 6e 75 6d 65 72 61 6c 20 62 61 73 65 64 20 6c 61 6e 67 75 61 67 65 73 2c 20 6c 69 6b 65 20 62 69 6e 61 72 79 2c 20 68 65 78 61 64 65 63 69 6d 61 6c 2c 20 6f 72 20 65 76 65 6e 20 62 61 73 65 36 34 20 61 6e 64 20 6f 74 68 65 72 73 2e

Add your thoughts
5 years ago
13

Conlangs!!!! :D

I made one called Ekilingua. I'll post some examples later. It's derived from Filipino, Spanish, Portuguese, and Swahili. Does anyone else know about conlangs?

Add your thoughts
5 years ago
3

"The Silver Code" ("Thage Sagilvager Cagodage")

I just made up "The Silver Code".
Ok, so it's called "The Silver Code" (because the chemical symbol for silver is "ag") and the code works like this:
You insert "ag" before every vowel (spoken or not).
Exceptions:
When you have a double vowel (like "oo" in door) you insert ag only before the first o, but still leave the other o there and still pronounce it.
Pronounciation:
Pronounce all the added "g's" as hard "g's", except when you have, for example, something like "age" in the word anywhere(then pronounce it as a soft "g" like in age) . So if I had a word like "favorite", the translation would be:
"fagavagoragitage" :P (You pronounce it like: fag-ah-vag-oh-rag-it-age)
What do you think??
Or should I say.....
Whagat dago yagoagu thagink?

Add your thoughts
6 years ago
8